INFORMIRANJE IN OBVEŠČANJE JAVNOSTI O AKTIVNOSTIH, KI JIH IZVAJAMO NA KMETIJI IN ZA KATERE PREJEMAMO PODPORO IZ PROGRAMA RAZVOJA PODEŽELJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OBDOBJE 2014 – 2020

 

Kmetija ŠAVRIN v okviru programa razvoja podeželja R Slovenije za obdobje 2014 – 2020 izvaja sledeče aktivnosti:

Naziv aktivnosti: Ekološko kmetovanje (ukrep 11)

Cilji: Spodbuditi kmetijska gospodarstva za izvajanje ekološkega načina kmetovanja

Pričakovani rezultati: Prispevek k zagotavljanju javnih dobrin, predvsem k ohranjanju oziroma izboljševanju biotske raznovrstnosti, ohranjanju virov pitne vode, rodovitnosti tal, kulturne kmetijske krajine, varovanju okolja nasploh.

 

Povzetek:

Podporo iz programa razvoja podeželja za obdobje 2014-2020 prejema za izvajanje ukrepa M11 (podukrep 11.2 – Plačila za ohranitev praks in metod ekološkega kmetovanja):

Glavne aktivnosti: Kmetija se obvezuje, da mora pri izvajanju podukrepa (11.2) ves čas trajanja obveznosti izvajati podukrepa v skladu s predpisanimi pogoji in zahtevami, opraviti mora program usposabljanja v obsegu najmanj 6 ur letno, v času trajanja obveznosti mora najmanj enkrat uporabiti storitev svetovanja, vsako leto mora pridobiti certifikat za ekološko pridelavo ki ga izda organizacija za kontrolo in certificiranje v skladu z Uredbo 834/2007/ES.

Naziv aktivnosti: Plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami (ukrep 13)
Cilji: Ohraniti obdelanost kmetijskih zemljišč, ohraniti poseljenosti podeželskih območij in zagotavljati javne koristi na območjih z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami (OMD).

Pričakovani rezultati: Plačila OMD bodo prispevala k ohranjanju in spodbujanju sonaravnih sistemov kmetovanja, ohranjanju kulturne krajine podeželskih območij ter trajnostni rabi kmetijskih zemljišč.

 

OPERACIJA SADJARSTVO

 

Operacija »Sadjarstvo« pomeni spremembo obstoječih kmetijskih praks. Namenjena je ohranjanju in izboljšanju lastnosti in rodovitnosti tal z nadzorovano uporabo gnojil in fitofarmacevtskih sredstev, prispeva pa tudi k zmanjševanju erozije in izpiranja hranil.

Naziv aktivnosti: Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila (Ukrep M10); Plačilo kmetijsko-okoljskih-podnebnih obveznosti (podukrep M10.1)
V okviru KOPOP kmetija izvaja sledeče aktivnosti:

SAD_VABE: Uporaba feromonskih in lepljivih vab za potrebe spremljanja škodljivih organizmov
V intenzivnih sadovnjakih in oljčnikih se z namenom racionalnejše rabe insekticidov v obdobju od 15.3. do 15.8. tekočega leta glede na pojav posamezne vrste škodljivca uporabljajo feromonske in/ali lepljive plošče, s katerimi se spremlja številčnost in čas pojava škodljivcev kot merilo potrebnih ukrepov varstva nasadov. Število potrebnih vab za posamezne sadne vrste je določeno z navodili proizvajalca feromonskih vab in lepljivih plošč.

Pri izvajanju zahteve se upoštevajo navodila strokovnih institucij s področja varstva rastlin.

Zaradi izvajanja te zahteve se število škropljenj z insekticidi iz konvencionalne pridelave v intenzivnih sadovnjakih in oljčnikih zmanjša za 30 % glede na navodila strokovnih institucij s področja varstva rastlin.

Učinki:
– ugotavljanje številčnosti in časa pojava škodljivcev kot merilo potrebnih ukrepov varstva;
– natančnejša določitev praga škodljivosti in časa tretiranja;
– zmanjšana raba fitofarmacevtskih sredstev – insekticidov.

SAD_EKGN Gnojenje samo z gnojili, ki so dovoljena v ekološki pridelavi
Za talno gnojenje se lahko uporabljajo samo gnojila, ki so dovoljena v ekološki pridelavi v skladu s Prilogo I Uredbe 889/2008/ES. Z izvajanjem zahteve se izboljša struktura in rodovitnost tal, povečuje odpornost rastlin pred boleznimi in povečuje nastanek humusa v tleh.

Učinki:
– izboljšana struktura in rodovitnost tal;
– povečanje odpornosti rastlin pred boleznimi;
– povečevanje vsebnosti organske snovi v tleh;
– povečanje mikrobiološke aktivnosti tal.

SAD_POKT: Pokritost tal v medvrstnem prostoru z negovano ledino
Izvajanje zahteve prispeva k obogatitvi tal z organsko snovjo in hranili, povečevanju humusa v tleh in izboljšanju zračno vodnega režima v tleh. Gre za pokritost tal s koristnimi rastlinami (v čisti setvi ali kot mešanice).

Zahteva se izvaja v medvrstnem prostoru, ki je pokrit z negovano ledino. Po obiranju se tla v medvrstnem prostoru obdelajo s podrahljačem, s čimer se razrahlja od strojev zbita tla (kolesnice). V podrahljana tla se seje različne vrste rastlin, ki se jih, ko dosežejo primerno velikost, zmulči. S tem se tla pognojijo in obogatijo z organsko snovjo. Močno globoko segajoče korenine izbranih rastlin dobro prerahljajo in prezračijo tudi globlje plasti tal.

Pokritost tal se izvaja v vsakem drugem medvrstnem prostoru v posameznem letu.

 

Učinki:
– razvoj koristnih žuželk, čebel in talnih organizmov;
– obogatitev tal z organsko snovjo in hranili;
– izboljšanje zračno vodnega režima v tleh.

 

http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm

www.program-podezelja.si

 

 

 

 

POMOČ ZA ZAGON DEJAVNOSTI ZA MLADE KMETE IZ PROGRAMA RAZVOJA PODEŽELJA REPUBLIKE SLOVENIJE 2014-2020

 

OPIS PODPORE

Rok Glavina je za vzpostavitev kmetije in za zagon dejavnosti na svoji kmetiji prejel sredstva iz naslova podukrepa 6.1 "Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete "iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije 2014/2020".

Finančno pomoč "Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete" je sofinancirana iz Evropskega kmetijska sklada za razvoj podeželja (EKSRP)

 

POVZETEK:

Rok Glavina je pridobil finančno pomoč iz naslova podukrepa 6.1. "Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete". Zavezal se je, da bo na prevzeti kmetiji opravljal kmetijsko dejavnost v skladu z načrtovanimi cilji do konca leta 2022. Na kmetiji bo povečal

obseg proizvodnih kapacitet, povečal konkurenčnost prevzete kmetije, uvedel inovacije in z naložbami v osnovna sredstva na kmetiji prispeval k pozitivnim vplivom kmetijstva na okolje. Mladi prevzemnik bo za primarno kmetijsko proizvodnjo vzpostavil

knjigovodstvo na svoje ime.

 

GLAVNE DEJAVNOSTI:

Kmetija, ki jo je prevzel Rok je usmerjena v ekološko pridelavo oljk in predelavo oljčnega olja. Povečal bo obseg obdelave kmetijskih zemljišč. Z naložbami v osnovna sredstva bo na kmetiji prispeval k zmanjšanju vpliva kmetijstva na okolje.

 

CILJI:

Na kmetiji imajo naslednje cilje:

- gospodarski razvoj kmetije: povečati obseg proizvodnje in povečati konkurenčnost kmetijskega gospodarstva

- z gospodarjenjem na kmetiji prispevati k doseganju horizontalnih ciljev; varstvo okolja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S piškotki si pomagamo pri zagotavljanju storitev. Z uporabo naših storitev se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke. Podrobne informacije..

Sprejemam piškotke.

EU Cookie Directive Module Information